Cross of St. Matthew's Church Logo -- Link to home page
St. Matthews Church
1920 W. Glenoaks Blvd.
Glendale CA 91201 + MatthewChurch.com
(818) 842-3138 + StMatthewsELCA@hotmail.com

Simbahan ng San Mateo
ng Burbank & Glendale


Tahanan ng Pananalangin sa lahat ng mga tao!Pagbati mula sa Simbahan ng San Mateo!

Pagbati mula sa simbahan ng San Mateo ng Burbank/Glendale, Simbahang “Pinakikipagkasundo kay Kristo” ng samahang Evangelikal Lutheran sa Amerika. Ang simbahan ng San Mteo ay isang uri ng simbahang bukas at hayag na Kongregasyong nagbabahagi ng Pag-ibig ng Diyos simula pa noong 65 taon. Ang mga patotoo at impluwensiya ng mga tao ay nadarama sa komunidad at sa lahat ng dako.

Isang dakilang simbahan na kung saan ay libu-libo na ang pumasok sa pintuan sa mga nakalipas na taon. Ang mga miyembro at mga kaibigan ay handing sumamba sa kagandahan ng Kanyang kabanalan, kung saan ay makasusumpong ng kalakasan at kapanatagan mula sa Salita ng Diyos at Banal na Sakramento.

Nagpapasalamat sa makasaysayang lugar ng komunidad ang simbahan ng San Mateo sa ministeryo sa mga nangangailangan ng makabagong siyudad sa pamamagitan ng mga makabuluhang programa sa pananambahan, pagtuturo,paglilingkod at pagpapatotoo . Ang simbahan ng San Mateo ay isang Kongregasyon ng kabutihan ng Diyos sa nakaraan at sa masaganang biyaya ng Diyos sa kasalukuyan at sa hinaharap.


Ang simbahan ng San Mateo ay nagbukas ng bagong ministeryo sa komunidad ng mga Filipino nitong 2012.

Itong bagong ministeryo ay may pananambahan sa wikang Tagalog at Ingles sa pangunguna ni Pastor Marcos Panahon Jr.

Si “Pastor Mark” ay mula sa bayan ng Gapan, Nueva Ecija . Siya ay nag aral ng Kolehiyo sa Divina Pastora , Gapan, Nueva Ecija. Siya ay may pamilya at ang pangalan ng kanyang asawa ay Dolores ( OYET ), at biniyayaan sila ng Diyos ng tatlong anak na mga lalake : Daniel, David, at Darryl.


Maaari nyong kontakin si Pastor Mark sa telepono : 1- 213- 618- 2238 o kaya : panahonmarcosjr@gmail.com


Ang simbahan ng San Mateoay bukas para sa lahat ng mga miyembro at mga kaibigan sa lahat ng pananampalataya ng komunidad. Ang kagandahan ng Sangtuwaryo at Kapilya ay lubusang mababanaag.

Ang simbahan ng San Mateo ay mayaman sa kasaysayan ng maka -Kristiyanong paglilingkod at pagtatalaga. Ang Kongregasyon ay matatag sa komunidad sa maraming taon para sa kapakanan ng lahat. Ang simbahan ng San Mateo ay hindi lamang bukas sa kapakanan ng mga miyembro kundi ito'y may pakikiisa sa mga programa ng Red Cross, Burbank Temporary Aid Center, Meals on Wheels, Lutheran World Relief, Lutheran Concerned, Lutheran Disaster Response, Interfaith Refugee and Immigration Services, at iba pa.

Ang Simbahan ng San Mateo ay nakikiisa sa mga mapagmahal, makalingang kristiyano na sama-samang naglilingkod upang ipakilala ang Pag-ibig ng Diyos sa lahat ng dako . Ang lahat ng mga talento at kakayanan ay kinikilala at pinasasalamatan sa ating paglilingkog sa Diyos ng sama-sama bilang mga mananampalataya.

Ang Simbahan ng San Mateo ay tunay na kongregasyon na para sa lahat upang tanggapin ng lahat maging sa pinagmulan, lingguwahe, katayuan, at kasarian. Ang simbahan ay isang uri ng Kongregasyong bukas maging sino ka man upang ibahagi ang Pag-ibig ng Diyos para sa lahat.


Simbahan ng San Mateo ng Burbank/Glendale 818 842 3138

Oras ng Pananambahan

Mga Gawain sa araw ng Lingo :

English Bible Study 9:00 AM
English Worship 10:00 AM
Filipino Worship 1:00 PM
Filipino Bible Study 2:00 PM
Armenian Worship 3:00 PM

Simbahan ng San Mateo ng Burbank & Glendale
St. Matthew's Church
1920 W. Glenoaks Blvd.
Glendale, California 91201 USA

We Began in 2012

Recent Anniversary Picture

Rev12/8/16

Find A Page
St. Matthew's Church
Welcome
Worship Schedule
Who We Are
Mission Activity
LGBT Welcome
San Mateo Filipino Language Ministry
Newsletter

Calendar 
Be a friend on Facebook
Links

Photos
Montessori Academy
Map
Contact

If you find a broken link or a misspelled word or another error, please contact the webservant